AzarMehr- ئازەرمێهر-آذرمهر


سازمان زنان آذرمهر، در ابتدا به مانند یک انجمن در شهر سنندج  فعالیت خود را آغاز نمود ، انجمن در راستای 
ارتقای فرهنگی واجتماعی زنان کورد و توانمند سازی آنان به فعالیت پرداخت؛ هم چنین در راستای آشنایی زنان 
کورد با فرهنگ و زبان آسمیلە شدەی خود،انجمن فعالیت هایش را از کوچە و پس کوچەهای شهر سنندج آغاز نمود 
، در ابتدا با برگزاری نشست های  در محات مختلف شهر و در منازل زنان ، جلسات گفت وگوی  خود را آغاز نمود . 
انجمن آذرمهردر٨ خرداد ماه ٠٨٨١ اجازەی فعالیت خود را دریافت نمود ؛ و در یکی از محات شهر سنندج با اجارەی 
مکان کوچکی رسما فعالیت خود را شروع کرد .
انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان آذرمهرکوردستان جزو اولین انجمن های زنان بود،که در شرق کوردستان فعالیت 
خود را شروع کرد.نخستین کنسرت موسیقی زنان با رقص ملی زنان کورد در کوردستان ایران پس از روی کار آمدن 
جمهوری اسامی ایران توسط انجمن اذرمهر برگزار گردید با همکاری گروه موسیقی ژیوار که یک گروه کاما زنانە 
است.درسالن یزدان پناه شهر سنندج به مدت ٨ روز درخرداد ٠٨٨١ اجرا شد، این مراسم همزمان بود، با مراسم 
افتتاحییەی انجمن آذرمهر.
انجمن تا سال ٠٨٨١ هم چنان به فعالیت خود ادامە داد ، به علت فشارهای اقتصادی ،همچنان فشارنیروهای 
امنیتی جمهوری اسامی ٢ مرتبە تعطیل شد ،یعنی مجبور به بستن مکان فعالیت شد، ولی هم چنان در خفا به 
فعالیت های خود ادامە می داد ، در سال ٨٨ انجمن که برای سومین بار به شیوەی آشکار فعالیت خود را اغاز نمود، 
فعالیت خود را به روستاهای کوردستان گسترش داد و با راه اندازی کتاب خانە ویژەی زنان، در راستای ارتقای سطح 
علمی زنان کتاب های را در اختیار زنان قرار می داد و هم
ادامه 


دیدار با مشاور زنان آذرمهر خانم ثریا فاح در استکهلم پایتخت کشور سوئد 
ثریا فاح به دعوت انجمن زنان اپوساا به سوئد آمد و با شرکت در سمینار خشونت علیە زنان به مناسبت روز 
خشونت علیە زنان که تنها سخنران برنامە بود ،ما نیز از فرصت پیش آمده که هرچند بسیار اندک بود استفادە 
نمودیم و ایشان را دعوت نمودیم تا ضمن دیدار با اعضای انجمن به دیدن سازمان زردشتیان کورد در استکهلم برویم ، 
مرکزی که قصد ایجاد بازآفرینی و زنده نمودن ملتی کهن را دارد .
جای خود دارد که در این جا نیز مراتب سپاسگزاری خود را از این انجمن به عمل آوریم .No comments: