Tuesday, July 28, 2009

ریکخراوی بزوتنه وه ی جیهانی ژنان بو ژیان-->
ریکخراوی بزوتنه وه ی جیهانی ژنان بو ژیان Worlds Women For life movement بیرو بروای دامه زرانی ریکخراوییکی تیونه ته وه یی که به تایبه ت له سه ر به روه رده کردنی بیرو بروای:
--1بزوتنه وه ی کولتوری ژیان به رانبه ر به کولتوری مردن و له ناو چوون
- 2 په روه رده کرد ن و به رز کردنه وه ی بیروپروای ئاشتی خوازی پیش له پیک ی هاتنی شه رو به شه رکوژی سه سال له وه پیش له ناو گه لیک له چالا کوانانی دانیشتوی ئامریکا دامه زرا . ئه م که سایه تیانه که له سه بواری مدیسین، ئو کونومی و یا ساییه وه
په سپورو به ریرسن پاش دانیشتن و قسه و باستیکی زور له سه ر چونیه تی ئیش و کاری ئه م ریکخراوه ئه مسال به ره سمی ریکخراوه که یان دامه زران. ئه م سه که سه دوکتور " دیوید که زاز" دوکتور نه فسانی و فیلسوسفی ئه مریکایی " دوکتور سامان شالی" فیلسوفی ئوکونومی و ئا بوری " سوره یا فلاح "کا ندید دوکتوراو پاسپورله بواری یاسای نیونه ته وه یی بوون.
بو له نا و برونی مروف و مرو ثایه تی؟ و دروس کردنی خه ته ربو مندالان کاتی که به شه ر هیشتا له به ربه ره کانی له گه ل سروشتد ا سه دان هه نگاوی ماوه ؟ پرسیاری ئه م بزوتنه وه یه
به عام کولتوری نگه تیوی مردن و کوشتن له به رتیری خه لمه تی ئه م بزوتنه وه یه ئه ما نه وه و چه ن باسی دیکه استراکچری ریکخراوه که و به رنامه ی داهاتوی ئه و باس کراوه.
ریکخراوه که له زانکوی دنور له گه ل دوکتور " ادریس صالح هادی وه زیری خونیه واری بالا ( دوله تی هه ره می کوردستا نه وه به شداری ) چه ن دانیشتنی له سه رمافه کانی ریکخراوه بوون و له سه رئیش و کاری ریکخراوه کان که کوردستا ن قسه کرا . چونیه تی دروس کردنی کورکولیومیک curriculum بومه دره سه کان له سه تخی قو تانجانه تا زانکو کان یه کیک له خاله گرنگه کان بوو که له گه ل ئه و به ریزانه باس کرا .
دوکتور دیوید که زاز که نوسه ر ئاکادمیسنی زانکوی جوزوف کوربل له به شی نیونه ته وه یی زانکوی دنوره هه ربویه بو گه شتن به و هیوا و بروا ئه وه لین دانیشتن و کونفرانسی ره سمی ریکخراوه که پیک هات. له مانگی مارچ دا به بونه ی روژی جیهانی ژن بو ریز گرتن له ژن به نیوی پیک هینه ری ژیان، دامه ز ر ینه ری بنه ماله، پیک هینه ری ئه وین و هه ست به خش و یستا نن له به رانبه ری شه رو و کوشتن و به ریه ک که وتن و ململانی کونفرانسیک له شاری دنور Denver له ئیا له تی colorad کلورادو به به شدار ی کومه لیکی زور له زانکو کاران به رپرسانی ریکخراوی پیش که وتودی ئه مریکی روژنامه وانان میدیای ناو خوی ئیاله تی یا ساکرو و چالاکوانی مافی مروف پیک هات.
ئه م کونفرانسه له باسه کانیا ندا له سه رشه رو ناکوکی و ململانی که له جیهاندا هه یه قسه یان کرد و به یا کردنی ره گه زی ئه م دیارده یان شی کردوه و به لیکولینه وه له سه ر هوی به هیزنه بوونی کولتوری ژیان چه ن روژبه باس دانیشتن .
بو چی که سیک خوی و گه لیک له گه ل خوی دو کوژیت؟
بو چی پیاویک له سه ر گومانیک ژنیتک ده کوژیت؟
بو چی ئه شکه نجه دان؟
هوی چیه به جیگه ی پیک هنیانی ئا کا دمی عیلم و ممارسه خه ریکی په روه رده کردنی ئیشی تروریسم ده بن؟
بو چی شه ر کاتی که ئاشتی هه یه؟
مانیفیستی ریکخراوه که ی به نیوی " مانفیستی ژیان" " lift manifest" نوسراوه و به ره سمی به شی ئامریکای دامه زرا ، به شی کوردوستان که له دوسال له و پیسش به رینو ینی و درایه تی دکتور سامان شالی به به شدارن ریکخراوی ژنانی کوردستان و ژنانی کوردستان و ژنانی ریکخراوه کان ی عیراق پاش کونفرانسی نیونه ته وه یی ژنانی کوردوستان بو ئاشتی و یه کسانی به سه رو کایه تی سوره یا فلاح دیداری ره سمیان کرد و کومیته ی به ریوه به ریان ساز کرد . چه ن که س سه و به ریوه به رانه که سایه تی وه ک : خانم ره حیم له تیف " ( به ریوه به ری شه لته ری ژنان ) " کوردستا ن دالوی " " جولا هاجی " "دوکتو ه ئه شوق ها نا عه بدل ئه حه " و چه ن که سی دیکه ن.
بو چی کوردستان به سه رچاوه ی ئه م بزوتنه وه هه لیژاردراوه؟
و لا می ئه م پرسیاره من و دوکتور سامان شالی نین به لکو ولا مه که له کولتوریکدا یه که له کوردستان له چاو کولتوریکدا که له عیرا قدا هه یه خه و توه. کوردوستان ته نیاهه ریمیکه له روژ هه لاتی ناوه راست که جیهادیسم و تروریسم ه روه رده ناکات . ته نیابه شیکه که خو ته قاند نه وه و که س کوژی به روه ناکریت . له ده ستور ی ده و له ت و خوینده واری خواز که به سه رته واوی نه سل کوژی و زو لم و زوری سه دام هه ستی و روجی ئاشتی خوازانه ی هه یه . هیشتا سه رباریکی ئه مریکی له وی نه کوژراوه به لام کولتوری نه خوشی ره شه کوژی به هوییکی زور تیایدا هه لگر ساوه. ئه م بزوتنه وه به شی ئه وه ل په روه رده ده کات به رانبه ربه به شی دو هه م رائه وه ستیت.
فه لسه فه ی ئه م بزوتنه وه زور قوله و له هه رول تیکدا دامه زریت رینوین و ریبه خوی ده بیت و مانییفیستی خوی ده بیت. مانگی می دکتوره شارون لینزیی Dr sharon linzey که سکرتری ریکخراوه که یه بودامه زرانی به شی ئسرائیل وفه له ستین و دروس کردنی خوشکایه تی به ینی ئه و دوگه له به هارویی چه ن که س بو ئه و هه ریمه سه فه رده کات . سوره یا فلاح که سه روکی شتی ئه م ریکخراوه یه له گه ل دوکتور سامان شالی و دوکتور شارون لینزی و دوکتور که زاز و 15 که سی دیکه بو یارمه تی به دامه زرانی به شی کوردوستان له به رنامه یا ندا یه که بو کوردستان سه فه رکه ن.
ئه ندام گرتنی ریکخراوه که :
ئه ندامه کان ته نیاله و لا ن ئامریکا نین ئه مه بزوتنه وه ییکی جیهانیه و یه ک که س و یه ک گروپ بریاری ئیش و چالاکی ناده ی ئسترا کچری ئه م ریکخراوه ئسترا کچریکی مدر نه که به شیکلی ئا سوییه نه ک به شیکلی هه ره م و قو چه ک ه هه ر که سیک ده توانی به ش به توانایی خوی ئه ندام بیت. .به رانبه ر به یاسای کالیفورنیا که ریکخراوه که له ویدا سه بت و ئاماژه کراوه ئه ندام گرتن پیویستی به دایینی را پورت به ده و له تی هه ره می کالیفورنیا یه هه ر بو به و هویه وه له سه ر ئه ندام گرتن ئیش ده که ین.
سه رچاوه ی ئابوری ریکخراوه ی بزوتنه وه ی ژنانی جیهان بو ژیان راسته هه ر ریکخراوه ییک پیوستی به سه رچاوه ی مالیه . ئه م ریکخراوه و چالاکیه کانی به ئیش و کاری ریبه ره کانی و ئه ندامه کانی به ریوه ده چیت کاتی که له بواری یاساییه وه ئو نی ده وله تی هه ریمی کالیفرنیا بگریت له وائه یه له که سایه تی و ریکخراوه مافی مروف خوازه کان یارمه تی وه رگریت . ئه مه بردا هاتوه. پیویستی ئه و ریکخراوه بو بردنه پیشوی ئا مانجه کانی سه رف کردنی پاره یه و ئه مه ش به یارمه تی ئه و که سانه ی که بیرو بروای ئینسانی و مروف خوشه ویستیان هه یه رو ئه دات . چونکا ئه مه ردوس کرادی ده و له ت نیه و ده سیتی به هیچ کو یو نه به سراوه . یارمه تی ده توانی له ده ره وه ی ئامریکا یا ناو خوبیت. مانیفیست به زبانی ئنگلیزی و پیوسته به زبانه کانی دیکه هه لگه ریتو و دامه زرانی سه نته ری و فیر گه بو ژنان پیویستی به پیشتوانی مالیه .
ریکخراوه که خاوه نی . مال په ره ی ( وب سایت) org . l fw w.www که له و یدا ژیان نامه ی به ریوه به رانی ئه م ریکخراوه مانیفستی ریکخراوه که و چه ن شتی پیوستی تر سه باره ت به و ریکخراوه داندراوه . بو زانستی زیاتر و پیوه ندی له گه ل ئه م ریکخراوه ده توانن به ایمه یلی ژیرو په یوند یگرن : .com. yahoo @ World wornen for life
له گه ل ئه م دا کومنته چه ن وینه ی کاتی کونفرانسه که وینه ی به ریوه به ران وب سایت ( لایه ره ی) لو گری ریکخراوه که هه ل پیچ کراون.
ئه گه ربو ویدیو که پیویستت به هه لگه راننه وه به کوردی بوو پیم را گه تنه با به کوردی بوت بنوسم که رپورتاژه که چی ده لیت . نازانیم له جیگه ییکدا پیشانی ئه ده ن یانا ئه گه ر و یستتان خه به رم بی بده
http://www.wwfl.org

سوره‌یا فه‌لاح ده‌رباره‌ی خۆپـیشـاندانه‌ چاوه‌ڕوانکراوه‌کانی ڕۆژی شه‌ممه‌ی ئێرانیـیه‌کان ده‌دوێت


له لایه‌‌ن Jani Diylan
24/07/2009


بڕیاره‌ ڕۆژی شه‌ممه‌ ڕێـکه‌وتی 25 ی مانگی حه‌وت ئێرانیـیه‌کانی ده‌ره‌وه‌ی وڵات له‌ ده‌یان شـاری جیهاندا به‌ خۆپـیشـاندان و ڕێـپـێوان و چالاکی جۆراوجۆر پـشـتیوانی خۆیان بۆ خه‌ڵـکی ناو وڵاته‌که‌یان ده‌ربـبڕن به‌رامبه‌ر به‌و زوڵم و زۆرداریـیه‌ی که‌ له‌ لایه‌ن ڕژێمی کۆماری ئیسلامیـیه‌وه‌ ڕووبه‌ڕووی بوونه‌ته‌وه‌، هه‌روه‌ها بۆ داوای کۆتایی‌هێنان به‌ خراپـی به‌کارهێنانی ده‌سه‌ڵات له‌ ئێراندا و ڕاگرتنی زیندان و ئه‌شـکه‌نجه‌دان و له‌سێداره‌دان، وه‌ به‌رقه‌راکردنی ئاشتی و یه‌کسـانی بۆ هه‌موو لایه‌ک.له‌و باره‌یه‌وه‌ هاوکارمان جانی دیلان گفتوگۆی له‌گه‌ڵ خانم سـوره‌یا فه‌لاح ئه‌ندامی لیژنه‌ی ڕێـکخسـتنی ڕۆژی جیهانی بۆ پشـتیوانیکردن له‌ مه‌ردومی ئێران کردووه‌، ده‌توانن گوێبیسـتی بن له‌ ڕێـگه‌ی كلیـكـكردنی ئه‌و فایله‌ ده‌نـگیـیانه‌ی ده‌سته‌ چه‌پ، ماوه‌كه‌ی 6:51 خوله‌كه‌.

ده‌قی گفتوگۆكه‌
دابگره (MP3

ده‌قی گفتوگۆكه‌
گوێبگره (MP3)

Source: http://www.voanews.com/kurdish/2009-07-24-voa1.cfm